ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: «ΦΡΟΝΤIΣΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΣΟΥ»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο “LEON & PARTNERS S.A.” η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισιάς 55 & Αγ. Θωμά, με ΑΦΜ 094433770 της ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TENFOUR ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο “ΤenFour” η οποία εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Αγίας Σοφίας 9, με ΑΦΜ 80035304 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (εφεξής καλούμενες από κοινού οι «Διαφημιστικές»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «ΑΥΡΑ» προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία ‘’Φρόντισε την ΑΥΡΑ σου’’ (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του microsite www.frontisetinavrasou.gr του Φυσικού Μεταλλικό Νερού ΑΥΡΑ, που διατηρεί η Διοργανώτρια στην ιστοσελίδα «www.frontisetinavrasou.gr/diagonismos» (εφεξής καλουμένη η «Ιστοσελίδα»).

2. Σκοπός του Διαγωνισμού. Η ανάδειξη συνολικά εβδομήντα οχτώ (78) νικητών, σε μηνιαίες κληρώσεις στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 14 προβλεπόμενα δώρα.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν από τη Διοργανώτρια να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πάντως σε κάθε περίπτωση κατά την παραλαβή των δώρων τους.

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και των Διαφημιστικών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας.

6. Διάρκεια Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιουνίου 2018, ώρα 15:00, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»)

7. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από τις 22 Ιουνίου 20018, ώρα 15:00, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 23:59, ήτοι κατά τη διάρκεια των έξι (6) ακόλουθων χρονικών περιόδων (μηνών): (α) 25/06/2018, ώρα 15:00 έως 31/07/2018, ώρα 23:59, (β) 01/08/2018, ώρα 00:00 έως 31/08/2018, ώρα 23:59, (γ) 01/09/2018, ώρα 00:00 έως 30/09/2018, ώρα 23:59 (δ) 01/10/2018, ώρα 00:00 έως 31/10/2018, ώρα 23:59, (ε) 01/11/2018, ώρα 00:00 έως 30/11/2018, ώρα 23:59 και (στ) 01/12/2018, ώρα 00:00 έως 31/12/2018, ώρα 23:59, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

(α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.

(β) Συμπληρώνει τη φράση «Για να φροντίσω την ΑΥΡΑ μου…», που υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, μοιράζοντας με αυτό τον τρόπο το δικό του μυστικό ευεξίας

(γ) Συμπληρώνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • E-mail
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πόλη διαμονής

(δ) Αποδέχεται τους όρους του Διαγωνισμού και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Χρήση Cookies της Διοργανώτριας

8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και με την επιφύλαξη των όρων 25, 26 και 27 του παρόντος, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στο Διαγωνισμό και οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για την επιτυχή καταχώρηση της συμμετοχής τους.

9. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής σε κάθε μηνιαία κλήρωση του Διαγωνισμού ακολουθώντας τη διαδικασία ανωτέρω. Μπορούν δε να κερδίσουν δώρο διά του Διαγωνισμού μία (1) μόνο φορά σε κάθε μια (1) από τις έξι (6) χρονικές περιόδους του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει τη σχετική φράση του Διαγωνισμού περισσότερες από μια φορές σε κάθε χρονική περίοδο του Διαγωνισμού, η συμμετοχή τους στη κλήρωση θα λογίζεται ως μια.

10. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

11. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Μετά το πέρας κάθε μίας (1) από τις έξι (6) χρονικές περιόδους του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθούν έξι (6) ηλεκτρονικές κληρώσεις, κάθε μια εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τις υποβληθείσες συμμετοχές κάθε χρονικής περιόδου του Διαγωνισμού, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι Νικητές του Διαγωνισμού, βάσει των παρακάτω:

 • Από 25/06/2018, ώρα 15:00 έως 31/07/2018, ώρα 23:59, θα αναδειχθούν δέκα οχτώ (18) Νικητές
 • Από 01/08/2018, ώρα 00:00 έως 31/08/2018, ώρα 23:59, θα αναδειχθούν δέκα οχτώ (18) Νικητές
 • Από 01/09/2018, ώρα 00:00 έως 30/09/2018, ώρα 23:59, θα αναδειχθούν δέκα οχτώ (18) Νικητές
 • Από 01/10/2018, ώρα 00:00 έως 31/10/2018, ώρα 23:59, θα αναδειχθούν δώδεκα (12) Νικητές
 • Από 01/11/2018, ώρα 00:00 έως 30/11/2018, ώρα 23:59, θα αναδειχθούν επτά (7) Νικητές
 • Από 01/12/2018, ώρα 00:00 έως 31/12/2018, ώρα 23:59, θα αναδειχθούν πέντε (5) Νικητές

Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις θα διεξαχθούν κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες:

 • Η 1η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 01/08/2016 και ώρα 15:00 (με τις συμμετοχές της χρονικής περιόδου 25/06/2018, ώρα 15:00 έως 31/07/2018, ώρα 23:59)
 • Η 2η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 03/09/2018 και ώρα 15:00 (με τις συμμετοχές της χρονικής περιόδους 01/08/2018, ώρα 00:00 έως 31/08/2018, ώρα 23:59)
 • Η 3η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 01/10/2018 και ώρα 15:00 (με τις συμμετοχές της χρονικής περιόδου 01/09/2018, ώρα 00:00 έως 30/09/2018, ώρα 23:59)
 • H 4η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 01/11/2018 και ώρα 15:00 (με τις συμμετοχές της χρονικής περιόδου 01/10/2018, ώρα 00:00 έως 31/10/2018, ώρα 23:59)
 • Η 5η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2018 και ώρα 15:00 (με τις συμμετοχές της χρονικής περιόδου 01/11/2018, ώρα 00:00 έως 30/11/2018, ώρα 23:59)
 • Η 6η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 02/01/2019 και ώρα 15:00 (με τις συμμετοχές της χρονικής περιόδου 01/12/2018, ώρα 00:00 έως 31/12/2018, ώρα 23:59)

12. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας (Κηφισίας 60, Μαρούσι, ΤΚ 15125), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κάθε κλήρωση θα αναδειχθούν οι Νικητές όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 ανωτέρω και αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων νικητών για κάθε χρονική περίοδο του Διαγωνισμού, ήτοι από τις έξι (6) κληρώσεις θα αναδειχθούν συνολικά εβδομήντα οχτώ (78) νικητές (εφεξής οι «Νικητές») και εβδομήντα οχτώ (78) επιλαχόντες νικητές (εφεξής καλούμενοι οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου Νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον Νικητή, είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του.

13. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 ανωτέρω,

ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και

iv. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός της Διάρκειας, όπως ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

14. Δώρα Διαγωνισμού. Έκαστος Νικητής θα κερδίσει τα παρακάτω δώρα, για κάθε χρονική περίοδο του Διαγωνισμού (εφεξής το «Δώρο»):

Από 25/06/2018, ώρα 15:00 έως 31/07/2018, ώρα 23:59 [σύνολο δέκα οχτώ (18) Νικητές]

o Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν life coaching session της μιας (1) ώρας στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό
o Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν life coaching session των είκοσι (20) λεπτών στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό
o Τρεις (3) Νικητές θα κερδίσουν από μια (1) δωρεάν μέτρηση σύστασης σώματος & συμβουλές στο κεντρικό γραφείο του medNutrition, Xρεμωνίδου 19-21, Παγκράτι
o Δέκα (10) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) βιβλίο διατροφής με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες στη διατροφή μας» των εκδόσεων medNutrition Pulication
o Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει 10 δωρεάν personal μαθήματα Pilates για ένα μήνα στις εγκαταστάσεις του Pyshioloft Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά

Από 01/08/2018, ώρα 00:00 έως 31/08/2018, ώρα 23:59 [σύνολο δέκα οχτώ (18) Νικητές]

o Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν life coaching session της μιας (1) ώρας στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό
o Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν life coaching session των είκοσι (20) λεπτών στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό
o Τρεις (3) Νικητές θα κερδίσουν από μια (1) δωρεάν μέτρηση σύστασης σώματος & συμβουλές στο κεντρικό γραφείο του medNutrition, Xρεμωνίδου 19-21, Παγκράτι
o Δέκα (10) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) βιβλίο διατροφής με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες στη διατροφή μας» των εκδόσεων medNutrition Pulication
o Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει 10 δωρεάν personal μαθήματα Pilates για ένα μήνα στις εγκαταστάσεις του Pyshioloft Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά

Από 01/09/2018, ώρα 00:00 έως 30/09/2018, ώρα 23:59 [σύνολο δέκα οχτώ (18) Νικητές]

o Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει ένα (1) δωρεάν life coaching session της μιας (1) ώρας στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό
o Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν life coaching session των είκοσι (20) λεπτών στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό
o Τέσσερεις (4) Νικητές θα κερδίσουν από μια (1) δωρεάν μέτρηση σύστασης σώματος & συμβουλές στο κεντρικό γραφείο του medNutrition, Xρεμωνίδου 19-21, Παγκράτι
o Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) βιβλίο διατροφής με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες στη διατροφή μας» των εκδόσεων medNutrition Pulication
o Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει 10 δωρεάν personal μαθήματα Pilates για ένα μήνα στις εγκαταστάσεις του Pyshioloft Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά
o Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν την συμμετοχή τους στον Αγώνα Δρόμου που θα διεξαχθεί 11 Νοεμβρίου 2018 (την ημέρα του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας), με την ομάδα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού AVRA Running Team, στον αγώνα 5χλμ. (απόγευμα) ή 10χλμ. βάσει της επιλογής τους και διαθεσιμότητας.

Από 01/10/2018, ώρα 00:00 έως 31/10/2018, ώρα 23:59 [σύνολο δώδεκα (12) Νικητές]

o Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν από δέκα (10) συσκευασίες των έξι (6) φιαλών του 1,5 λίτρου του προϊόντος Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ 6Χ1,5lt
o Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) βιβλίο διατροφής με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες στη διατροφή μας» των εκδόσεων medNutrition Pulication
o Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν life coaching session των είκοσι (20) λεπτών στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό

Από 01/11/2018, ώρα 00:00 έως 30/11/2018, ώρα 23:59 [σύνολο επτά (7) Νικητές]

o Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν από δέκα (10) συσκευασίες των έξι (6) φιαλών του 1,5 λίτρου του προϊόντος Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ 6Χ1,5lt
o Δύο (2) Νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν life coaching session των είκοσι (20) λεπτών στα γραφεία της Life Clinic Group, Ανδριανού 4, Νέο Ψυχικό

Από 01/12/2018, ώρα 00:00 έως 31/12/2018, ώρα 23:59 [σύνολο δεκαπέντε (5) Νικητές]

o Πέντε (5) Νικητές θα κερδίσουν από δέκα (10) συσκευασίες των έξι (6) φιαλών του 1,5 λίτρου του προϊόντος Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ 6Χ1,5lt

15. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων. Οι Νικητές κάθε περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ που διατηρεί η Διοργανώτρια υπό την διεύθυνση «www.facebook.com/avrawater.gr» (εφεξής καλούμενη «Facebook») την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης, με το ονοματεπώνυμό, βάσει του οποίου συμμετείχαν στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email), την οποία έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 7. Οι Νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν το Δώρο τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αποστολή σε αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να αποστείλουν στη Διοργανώτρια απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα και να δηλώσουν/ επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι Νικητές που θα κερδίσουν συμμετοχή στον Αγώνα Δρόμου με την ομάδα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ Running Team, θα πρέπει να δηλώσουν και μέγεθος μπλούζας (tshirt). Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας που θα του κοινοποιηθεί κατά την ως άνω ειδοποίηση να αποστείλει απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Το Δώρο θα αποσταλεί στον Νικητή ή/και τους Αναπληρωματικούς με δαπάνη της Διοργανώτριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00’ με 17:00’ στην ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσαν στο απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής του Δώρου του ο κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός. Ο κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός για να παραλάβει το Δώρο του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και να συμπληρώσει και υπογράψει το ειδικό έντυπο παραλαβής Δώρου. Διευκρινίζεται ότι οι Νικητές των Δώρων της Life Clinic Group, του medNutrition και του Physioloft μπορούν να αξιοποιήσουν το Δώρου τους έως και 31/12/2018

16. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή οιασδήποτε εκ των Διαφημιστικών.

17. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

18. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Δώρο τους αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτών.

19. Ευθύνη. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθή ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

20. Το κάθε Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας και των Διαφημιστικών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και/ή των Διαφημιστικών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

21. Το κάθε Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

22. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και οι Διαφημιστικές πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του κάθε Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους όπως ενδεικτικά, έξοδα ταξιδιού/μετακίνησης ή έξοδα διαμονής ή και διατροφής τα οποία θα πρέπει να καλύψει ο Νικητής ή/και οι Αναπληρωματικοί, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

23. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό.

24. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας και του Facebook με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια (ή/και οι Διαφημιστικές) μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και των Διαφημιστικών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. μοιράζοντας με αυτό τον τρόπο το δικό του μυστικό ευεξίας

25. Κατά την υποβολή συμμετοχής θα δημιουργηθεί υλικό (το μυστικό ευεξίας που μοιράστηκε ο κάθε Συμμετέχων στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού) (εφεξής καλούμενα το «Υλικό»). Το Υλικό πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή περιεχόμενο το οποίο η Διοργανώτρια κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι αντίθετο με το περιεχόμενο του Διαγωνισμού) (εφεξής καλούμενο το «Ακατάλληλο Περιεχόμενο»). Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει Υλικό το οποίο θεωρεί διαφημιστικό για προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως επίσης και Υλικό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι απαξιώνει τη Διοργανώτρια και τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει.

26. Το Υλικό δύναται να αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια στην Ιστοσελίδα, στους λογαριασμούς του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ που διατηρεί η Διοργανώτρια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του Υλικού εν όλω ή εν μέρει, που θα προκύψει από τους Συμμετέχοντες και τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωματικούς στο Διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους αυτούς και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της. Οι Συμμετέχοντες (και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του Υλικού από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική. Εφόσον απαιτηθεί, οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί, ή/και οι Συμμετέχοντες (και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.

27. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και εν γένει Ακατάλληλου Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα και στην εφαρμογή του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Η Διοργανώτρια διατηρεί, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να απορρίψει κάθε συμμετοχή σε περίπτωση που το Υλικό περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο.

28. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους ή να αποτελεί εν γένει Ακατάλληλο Περιεχόμενο. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ανάρτηση Ακατάλληλου Περιεχομένου και πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]avrawater.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

29. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

30. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

31. H Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.

32. Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
(1) των Συμμετεχόντων (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail), (γ) Αριθμό Τηλεφώνου, (ε) Πόλη Διαμονής, και
(2) των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) & Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/ εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] . Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

33. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Διαφημιστικών, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια και οι Διαφημιστικές θα αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό τους.

34. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

35. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

36. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών ενδέχεται να τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

37. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

38. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

39. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

40. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

41. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή των Διαφημιστικών.

42. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Facebook και τα τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.

43. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στο Facebook, και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και των Διαφημιστικών. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και οι Διαφημιστικές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.

44. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

45. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

46. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ. 210 8015 345), απ’ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.

Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2018

Για τη Διοργανώτρια

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος